PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

กฎหมายผิดซอง

“ผมเพียงแต่เตือนว่ากฎหมายมีแล้ว คนต้องทำตามกฎหมาย ถ้ามีกฎหมายแล้วไม่ทำตาม จะเขียนไว้ทำไม ผมไม่จำเป็นต้องสั่ง เพราะเป็นหน้าที่ คสช.และรัฐบาลที่ต้องทำให้ทุกหน่วยงานเคารพกฎหมายของตัวเอง แล้วก็รับผิดชอบกันไป”  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 27 เม.ย.59
ที่มา : ประยุทธ์ สั่ง ตร.-ไอซีทีจัดการกรณีโพสต์โจมตีรัฐบาล http://prachatai.org/journal/2016/04/65487
------

"บรรดาการกระทําทั้งหลายซึ่งได้กระทําเนื่องในการยึดและควบคุมอํานาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมทั้งการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผู้ซึ่งได้รับคําสั่งจากผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระทําไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระทําดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพื่อให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทําอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทําในฐานะตัวการผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทํา หรือผู้ถูกใช้ให้กระทํา และไม่ว่ากระทําในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทํานั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทําพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง"

มาตรา ๔๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ที่มา : เปิด48มาตรา'รัฐธรรมนูญชั่วคราว2557' http://www.bangkokbiznews.com/mobile/xhtml/news/detail/00/594624/ หรือ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ไม่มีความคิดเห็น: