PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อีสานโพลชี้ คนอีสานเกินครึ่งยังมีความเข้าใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญน้อยกว่า 20 %


ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจอีสานโพลในเรื่อง "คนอีสานกับร่างรัฐธรรมนูญ 2559” พบว่าคนอีสานเกินครึ่งยังมีความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญน้อยกว่า 20% แต่เห็นว่ารัฐบาลไม่ควรปิดโอกาสของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ
ผลการสำรวจดังกล่าว จัดทำขึ้นจากการสำรวจระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2559 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,220 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด
เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า มีความเข้าใจเนื้อหาภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญฉบับทำประชามติมากน้อยแค่ไหน โดยให้ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0-100% พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.3 มีความเข้าใจเนื้อหาภาพรวมน้อยกว่า 20% ขณะที่มีผู้เข้าใจเนื้อหาในระดับ 20% - 39.9% ร้อยละ 14.9 ส่วนผู้ที่เข้าใจเนื้อหาระหว่าง 40% - 59.9% มีอยู่ร้อยละ 15.7 อย่างไรก็ตาม โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเข้าใจเนื้อหาภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญเพียงประมาณ 22.9% เท่านั้น
เมื่อสอบถามถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและถกเถียงเกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 55.0 เห็นว่าควรเปิดโอกาสอย่างมีเสรีภาพ ร้อยละ 41.1 เห็นว่าควรเปิดโอกาสโดยมีการควบคุม มีเพียงร้อยละ 3.9 ที่เห็นว่าไม่ควรเปิดโอกาส
ส่วนประเด็นคำถามพ่วงในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอีสานโพลได้สอบถามถึงความเห็นของกลุ่มตัวอย่างเรื่องการกำหนดบทเฉพาะกาลว่าด้วยการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี โดยผ่านรัฐสภาที่มี สว.สรรหาอยู่ในช่วง 5 ปีแรกนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.5 ไม่เห็นด้วยต่อการกำหนดบทเฉพาะกาลดังกล่าวในรัฐธรรมนูญ แต่อีกร้อยละ 43.5 เห็นด้วย
(ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ)

ไม่มีความคิดเห็น: