PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ฝาก Model เพื่อพัฒนาทีมสำหรับการทำ cross-media (ข้ามสื่อ) ใ


ฝาก Model เพื่อพัฒนาทีมสำหรับการทำ cross-media (ข้ามสื่อ) ในกองบก
บางที่อาจเหมาะกับรวมศูนย์
บางที่อาจต้องคิดใหม่เป็นมีทีมเฉพาะที่ทำแต่ละด้าน แต่ต้องมีการเชื่อมตรงกลางนำ content ให้ได้
ทีม New Media ตรงกลาง แยกให้เห็นว่า ประเด็นที่สำคัญในการทำมีหลักๆ 4 อย่าง ที่สำคัญคือ ต้องวิเคราะห์ และช่วยออกแบบ content เพื่อข้ามสื่อให้กับทีมใหญ่ได้ด้วย เพราะคนตรงนั้นควรเป็น

คนที่มี data วิเคราะห์ได้ และเข้าใจหลากแพลตฟอร์ม ^^
ข้อมูลสรุปมาจากการอ่าน Journals / เทรนด์ต่างประเทศ และการสัมภาษณ์สื่อบางท่านที่ให้ข้อมูลมาคะ
แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะคะ
--------
Cross-media Team..
จะทำ cross-media ได้จริง ไม่สามารถ center งานไว้กับใครคนใดคนหนึ่งได้ ต้องมีทีมที่แตกความเฉพาะแต่ละเรื่อง
ความ convergent ไม่ใช่รวมศูนย์ แต่ต้องกระจายให้ถูกสุด การหลอมรวมในบางเรื่อง โดยเฉพาะ "หลอมรวมเนื้อหา" ให้ต่อยอดจากแค่ละแพลตฟอร์ม และนำกลับมารวมกันได้ คือประเด็นสำคัญ

ของการ "พัฒนาทีม" เพื่อให้ไปถึงคำว่า "cross-media" ที่เปิดประสบการณ์การรับสื่อได้จริง

#crossmedia
#noteforthesis

ไม่มีความคิดเห็น: