PR

@@ในความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่ปรากฎเป็น"ข่าว"และ"ไม่เป็นข่าว"พยายามสแกนย่นย่อมานำเสนอและเป็นไว้เป็นฐานข้อมูลสังเคราะห์สถานการณ์ ที่นี่ "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว"

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ได้เวลา อาชีวะฯเข้าค่าย....

ได้เวลา อาชีวะฯเข้าค่าย....
145 นักเรียนอาชีวะ 6 สถาบัน เข้าค่ายทหารเรือ ละลายพฤติกรรม ปลูกฝังระเบียบวินัย ลดปัญหาตีกัน
6 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ สัตหีบ....
ด.ร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) รุ่นที่ 3 เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และทักษะชีวิตแก่นักเรียนอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน
โดยมี ผู้การไก่ น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบการปกครองบังคับบัญชา
อันเป็นโครงการนำร่องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่หวังจะแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ
โดยการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกองทัพเรือ จัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีพฤติกรรมอังพึงประสงค์ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
โดยการฝึกอบรมปรับทัศนคติและวิธีปฏิบัติของนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีค่านิยมต่อการเรียนสายวิชาชีพ ให้มีความภาคภูมิใจ เพราะกำลังคนด้านอาชีวะถือเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ การฝึกทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังระเบียบวินัย ความสมานสามัคคี เสริมสร้างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ และยกระดับคุณภาพนักเรียนอาชีวศึกษาให้สังคมยอมรับ
โดยจะดำเนินการใน 4 ขั้นตอน คือ การปรับทัศนคติและสลายพฤติกรรม การปลูกฝังระเบียบวินัยและความรู้รักสามัคคี การฝึกทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และจิตอาสา และการเสริมสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจ
ในครั้งนี้ มีนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 145 คน จาก 6 สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ โดยจะอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่ วันที่ 27 มิ.ย. - 10 ก.ค.59 รวมทั้งสิ้น 14 วัน

ไม่มีความคิดเห็น: